Vo Veľkej Británii zakladáme dva druhy spoločností. Private Limited company (LTD) and Limited Liability Partnership (LLP).


Private Limited Company (LTD)

Požadovaný je minimálne jeden riaditeľ (fyzická alebo právnická osoba), jeden sekretár (bežne zabezpečujeme pre všetky spoločnosti) a minimálne jeden akcionár (fyzická alebo právnická osoba). Štandardný akciový kapitál je 1.000 GBP, minimálne splatený kapitál je 1 GBP. Každá spoločnosť musí raz ročne spracovať a podať Accounts a podľa dosadeného zisku potom zaplatiť daň z príjmu vo výške 20% - 23%. Hneď ako obrat spoločnosti prekročí čiastku 83.000 GBP, musí spoločnosť požiadať o registráciu k DPH. Spracovanie a podanie Accounts na Inland Revenue a Companies House zabezpečujeme po dohode. Minimálny poplatok je 700 EUR.

Náklady na založenie LTD spoločnosti Veľkej Británii, sídlo v Londýne, miestny sekretár, štandardné dokumenty (Certificate of Fact s apostiláciou), akciový certifikát, pečiatka a doručenie kuriérom sú 1.500 EUR.

Náklady v ďalších rokoch, teda prenájom sídla, administration fee a miestny sekretár sú 1.200 EUR.

Voliteľné služby:

Nominee riaditeľ (fyzická osoba), jedna generálna plná moc (POA) overená notárom a apostiláciou, nedatovaná rezignácia nominee riaditeľa stojí 650 EUR ročne.

Nominee akcionár (fyzická alebo právnická osoba), Declaration of Trust overená notárom a apostiláciou stojí 650 EUR ročne​


Limited Liability Partnership (LLP)

LLP musí mať minimálne dvoch členov (members), z ktorých aspoň jeden musí byť fyzickou osobou, druhý člen môže byť fyzickou alebo právnickou osobou. Aspoň dvaja členovia musia byť označení ako „designated members“ a ich povinnosťou bude napr. menovanie audítora (pokiaľ to bude potreba), podávanie výročných výkazov, hlásenie zmien v spoločnosti obchodnému registru a podobne. Pokiaľ má LLP iba dvoch členov, obidvaja budú „designated members“. Pokiaľ má LLP troch alebo viacej členov, môže sa sama rozhodnúť, či budú ako „designated members“ menovaní iba dvaja z nich alebo ich bude viacej (prípadne všetci), ale v každom prípade vždy musia byť v spoločnosti minimálne dvaja. LLP môže mať toľko členov koľko je potreba, ale minimálne jeden z nich musí byť fyzická osoba.

Hneď ako spoločnosť dosiahne obrat 83.000 GBP, musí požiadať o registráciu DPH. EU predpisy stanovia, že spoločnosť by sa mala registrovať k DPH v krajine, v ktorej pôsobí, čo nemusí byť práve Veľká Británia. Raz do roka je potreba podať daňové priznanie, poplatok za komplexnú službu začína u 700 EUR.

UK LLP ktorá má nerezidentných členov, nerezidentný „designated members“ a ktorá neobchoduje na území Veľkej Británie, neplatí vo Veľkej Británii žiadne dane z príjmu. Všetok zisk by sa mal zdaniť na úrovni členov spoločnosti.

Náklady na založenie LLP spoločnosti Veľkej Británii, sídlo v Londýne, miestny sekretár, štandardné dokumenty (Certificate of Fact overený s apostiláciou, pečiatka a doručenie kuriérom sú 1.500 EUR.

Náklady v ďalších rokoch, teda prenájom sídla a administration fee sú 1.200 EUR.

Voliteľné služby:

Nominee member, jedna generálna plná moc (POA) overená notárom a apostiláciou, nedatovaná rezignácia podpísaná nominee členom, notársky a apostiláciou overená Declaration of Trust stojí 400 EUR ročne.

Bratislava
+421 233 456 888
sk-office@afinex.net
Ostrava
+420 558 713 532
cz-office2@afinex.net