Založenie Ltd spoločnosti v Írsku trvá približne 10 dní. Požadovaná je vyplnená a podpísaná objednávka, kópia pasu a kópia dokumentu s menom a adresou nie staršieho ako tri mesiace. Spoločnosť musí mať minimálne dvoch riaditeľov, z ktorých jeden musí byť rezidentom EU. Spoločnosť môže mať jediného akcionára. Pokiaľ z akýchkoľvek dôvodov nechcete v spoločnosti figurovať ako riaditeľ alebo akcionár, môžete využiť službu nominee (dosadeného) riaditeľa alebo akcionára.

Daň zo zisku z obchodných aktivít je 12,5%, zatiaľ čo daň zo zisku z neobchodných aktivít je 25%. Za zisk z neobchodných aktivít je považovaný predaj nehmotného majetku a pozemkov alebo investičný profit (akcie a podobne) pokiaľ tieto boli držané po dobu dlhšiu ako 12 mesiacov. Pokiaľ boli akcie držané dva alebo tri mesiace a potom predané, takýto profit je považovaný za zisk z obchodných aktivít a je zdanený bežnou sadzbou 12,5%.

Írsku spoločnosť je možné registrovať k DPH (VATu) a pokiaľ spoločnosť platí dane z príjmu v Írsku je možné požiadať o vydanie potvrdenia o daňovom domicile (Certificate of Tax Residence) aj keď nemá spoločnosť írskych riaditeľov.

Náklady na založenie spoločnosti, sídlo spoločnosti v Dubline, sekretár, štandardný balíček dokumentov spoločnosti vrátane apostilácie, akciový certifikát, pečiatka spoločnosti a doručenie kuriérom sú 2.200 EUR.

Náklady v ďalších rokoch (správa spoločnosti, sídlo v Dubline, sekretár a Annual Return) sú 1.100 EUR.

Spracovanie účtovníctva, príprava a podanie účtovnej uzávierky na Register spoločností a Finančný úrad sa pohybuje od 700 EUR vyššie, podľa náročnosti.

Voliteľné služby slúžiace pre účely zachovania anonymity riaditeľov a akcionárov:

Dosadený riaditeľ (britský rezident) vrátane jednej apostilovanej generálnej plnej moci a nedatovanej rezignácie 650 EUR.

Dosadený riaditeľ (írsky rezident) vrátane jednej apostilovanej generálnej plnej moci a nedatovanej rezignácie 2.000 EUR.

Dosadený akcionár (britský rezident) vrátane Declaration of Trust 650 EUR.

Ďalšie voliteľné služby: Registrácia DPH (VAT) 350 EUR.

Bratislava
+421 233 456 888
sk-office@afinex.net
Ostrava
+420 558 713 532
cz-office2@afinex.net